"กรรมการป.ป.ช. ร่วมหารือคณะผู้บริหาร มมร กำหนดกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามทุจริตโดยใช้กลไกทางศาสนาและการศึกษา"

        วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี พระราชบัณฑิต รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. นายชัยรัตน์  ขนิษฐบุตร รองเลขาธิการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการเดินทางมาร่วมหารือการทำความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริตโดยใช้กลไกทางศาสนาและการศึกษา ระหว่าง มมร และ ป.ป.ช.

      สาระสำคัญหลักของความร่วมมือ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม โดยใช้กลไกหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนของ มมร รวมทั้งการร่วมมือกันในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีข้อสรุปเบื้องต้นจากการหารือร่วมกันคือ   มมร และ ป.ป.ช. ตกลงทำบันทึกความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปราบการทุจริต กำหนดวันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อีกทั้ง ป.ป.ช. จะดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทน มมร และ ป.ป.ช. โดยมี อธิการบดี มมร เป็นประธานคณะอนุกรรมการ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายตามเจตนารมณ์ของบันทึกความร่วมมือ