"กำหนดการโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ"

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3)